دانلود انیمه

1991

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
3×3 Eyes
6.78

3×3 Eyes

Jul. 25, 1991

3×3 Eyes

طی یه سری رویداد عجیب مرد جوانی به نام یاکومو فوجی برده نامیرای آخرین نژاد نامیرایان ۳ چشم میشه و ….