دانلود انیمه

1925

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Ubasuteyama
5.50

Ubasuteyama

Jan. 01, 1925

Ubasuteyama

The Mountain Where Old Women Are Abandoned این انیمه راجب پسری است که مادر پیرش را به خاطر حاکم ظالم روستا پنهان کرده.